• Contributiebeleid

   

                                               VOETBALVERENIGING

   Abbenbroek’

  OPGERICHT 1 JUNI 1930

  Aangesloten bij de KNVB district West II

   

                                                                        

  Contributiebeleid Voetbalvereniging Abbenbroek.

   

  Spelend lid:

  Leden die al in het vorige seizoen lid waren dienen hun contributie voor 1 september van het lopende jaar te hebben voldaan. Het verzoek tot betaling van de contributie zal ruim voor 1 september aan de leden worden toegezonden/overhandigd.

  Bij het niet tijdig voldoen van de contributie volgt een boete van 15,- en een speelverbod totdat de verschuldigde contributie is voldaan. Na betaling van de contributie zal de penningmeester de wedstrijdsecretaris hiervan tijdig op de hoogte stellen zodat het lid weer speelgerechtigd is.  

   

  Bij aanmelding als nieuwe lid zal, nadat de contributie door de penningmeester is ontvangen, worden overgegaan tot het aanmelden bij de KNVB en het aanvragen van de spelerskaart. Pas na ontvangst van de spelerskaart is het lid speelgerechtigd en kan het lid in een team worden geplaatst.

   

   

  Student:

  Een Spelend lid kan de status van student krijgen waardoor hij een korting van € 50,- op zijn contributie krijgt. Een student is een lid welke een dagstudie volgt en niet in vaste dienst is bij een werkgever voor meer dan 10 uur per week.

  Ieder lid, welke in aanmerking denkt te komen voor de studentenkorting, zal elk seizoen een bewijs moeten overleggen waarin duidelijk is aangegeven dat hij aan bovenstaande regel voldoet.

  Hij/Zij zal in eerste instantie de volledige contributie moeten betalen en na overlegging van het studentenbewijs 50,- retour krijgen.

   

  Rustend lid:

  Een rustend lid is lid van de vereniging, maar niet speelgerechtigd Hij zal de jaarcontributie rustend lid moeten voldoen. Bij het aanmelden van het VVA lidmaatschap dient het gehele bedrag aan contributie binnen 2 weken na ontvangst van de uitnodiging tot betaling te worden voldaan.

  Bij opzegging van het rustend lidmaatschap zal geen restitutie plaatsvinden.

   

  Oproepkracht:

  Een oproepkracht is een spelend lid, waarop een beroep wordt gedaan in geval van nood (kritische elftalbezetting). Bij het aanmelden van het VVA lidmaatschap dient het gehele bedrag aan contributie binnen 2 weken te worden voldaan. Mocht een oproepkracht meer dan 10 competitiewedstrijden, in het lopende seizoen, meespelen dan wordt hij als volwaardig spelend lid gezien en kan zijn contributie naar spelend lid worden verhoogd hetgeen in overleg met het lid zal plaatsvinden. Bij opzegging door oproepkracht van het lidmaatschap zal geen restitutie plaatsvinden.

   

  Van contributie vrijgestelde leden:  

  Bestuursleden (geen commissieleden), ereleden en 60 plussers.

   

  Ziekte/Blessures:

  Indien een lid  ziek wordt of een blessure oploopt waardoor het niet meer mogelijk zal zijn het verdere seizoen te kunnen voetballen, zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden.

   

  Betalingsregeling contributie:

  Indien een lid door een of andere oorzaak niet in staat is het volledige contributiebedrag in een keer te voldoen kan een betalingsregeling worden getroffen van 2 gelijke termijnen. Het eerste bedrag zal voor 1 september moeten worden voldaan de 2e en laatste termijn zal voor 1 februari binnen moeten zijn. Hiervoor kan de penningmeester worden benaderd.

   

  Speelverbod:

  Bij het niet op tijd betalen van de contributie, binnen de gestelde betalingstermijn(en), zal de speler een speelverbod worden opgelegd. Na betaling van de contributie zal de penningmeester de wedstrijdsecretaris hiervan tijdig op de hoogte stellen zodat het lid weer speelgerechtigd is. Leden welke het voorgaande seizoen hun contributie niet hebben betaald en daardoor als wanbetaler in de weekbrief zijn vermeld, zullen voor aanvang van het nieuwe seizoen hun openstaande contributie moeten voldoen voor zij speelgerechtigd zijn.

   

  Royering:

  Indien het lid niet tijdig betaald zal deze schriftelijk, per email dan wel telefonisch worden aangemaand. Na een drietal aanmaningen, waarbij het lid in gebreke is gebleven, zal het lid worden voorgedragen voor royement tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Zijn schuld bij de vereniging zal blijven bestaan en er zal derhalve geen aanvraag tot overschrijving, naar een andere vereniging, door een bestuurslid worden ondertekend.

  Na betaling van de totale schuld kan de overschrijvingsaanvraag worden ondertekend.

  Bij royement zal dit aan de KNVB worden doorgegeven.

  Publicatie in de weekbrief en/of op de website geldt daarbij als aanmaning.

   

  Opzeggingen:

  Uiterlijk voor 1 juni van ieder jaar dienen opzeggingen voor het komende seizoen schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt aan de secretaris van de vereniging. Indien er later dan 1 juni opgezegd wordt zal het gehele contributiebedrag verschuldigd zijn.

   

  Contributie KNVB:

  In de contributie van VVA zit de contributie van de KNVB welke elk jaar door de KNVB wordt vastgesteld. Elk KNVB lid is verplicht deze jaarcontributie via de vereniging aan de KNVB te voldoen.

   

  Contributie excl. KNVB contributie:

  De contributie exclusief de KNVB contributie kan elk jaar in en door de algemene ledenvergadering worden gewijzigd.

   

  Contributiesoorten incl. KNVB contributie zijn:            

  Senior                                                                                   175,-

  Student                                                                                 125,-   

  Junior A                                                                                 92,50

  Junior B                                                                                 77,50

  Junior C                                                                                 77,50

  Pupillen D                                                                              65,-

  Pupillen E                                                                              60,-                            

  Pupillen F                                                                              55,-

  Mini                                                                                      10,-

  Oproepkracht                                                                        75,-

  Rustend lid (geen KNVB lid geen KNVB contributie)                  50,-

  60+                                                                                     geen contributie

 • ERELEDEN

  Ere-Voorzitters    Wim Luyendijk

                            Hans Brinkman

  Ere-leden            Jan Brinkman (IM)

                            Hans van Bodegom

                            Martin van Diën sr

                            Jan van de Lely

                            Piet van Marion