Overig nieuws

 

Bestuurszaken

Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering hebben er in het bestuur een aantal mutaties plaatsgevonden.

Marco van Dien, Peter Slijkhuis en Leo Overhand waren periodiek aftredend en zijn tijdens de vergadering herbenoemd.

Voorts is Kevin Finch om persoonlijke redenen teruggetreden als bestuurslid/algemeen secretaris.  Kevin is in die hoedanigheid opgevolgd door John Hoenderkamp, die tot het einde van het vorig seizoen leider was van ons 1e elftal.

Tevens is Bianca Verwijs om persoonlijke redenen teruggetreden als bestuurslid commerciele zaken.
Wellicht dat Bianca nog wel deel zal blijven uitmaken van de commissie Commerciele Zaken, maar daarover bestaat op dit moment nog geen zekerheid.
Als bestuur spreken we langs deze weg overigens wel de hoop uit, dat dit een positief vervolg krijgt.

Jan de Looze (vader van 1e elftalspeler Jordi de Looze) is tijdens deze vergadering als nieuw bestuurslid benoemd.  Jan zal zich gaan bezig houden met een aantal administratieve zaken m.b.t. de KNVB en ad-hoc zaken op o.a. communicatief gebied.

Zowel  Bianca als Kevin worden langs deze weg bedankt voor hun inzet en bijdragen in het belang van de club gedurende een fiks aantal jaren.

Daarnaast heeft Leo Overhand aangegeven, dat hij tijdens de komende jaarlijkse algemene
ledenvergadering in het najaar van 2018 stopt als bestuurslid en penningmeester.
Hij heeft wel aangegeven een aantal financieel-administratieve zaken te willen blijven behartigen en gaat de komende periode Romana van Bloppoel inwerken als penningmeesterschap.
Romana heeft aangegeven, dat zij de komende periode ook zal gebruiken om te ontdekken of zij dit werk leuk vindt om te doen. Vervolgens zal Romana dan het penningmeesterschap over gaan nemen en toetreden tot het bestuur.
Leo zal daarna als back-up beschikbaar blijven en deel blijven uitmaken van de commissie Commerciele Zaken.

Tijdens  de op zaterdag 6 januari j.l. gehouden nieuwjaarsreceptie heeft voorzitter Hans Brinkman aangekondigd, dat hij tijdens de komende jaarlijkse algemene ledenvergadering in het najaar van 2018 zal terugtreden als voorzitter en bestuurslid.
Na een periode van vele bestuurstaken sinds begin 70-er jaren en 25 jaar voorzitterschap vindt hij het tijd geworden voor een opvolger.
Overigens zal Hans wel een groot deel van de neventaken, welke hij vervult, normaal voort blijven zetten. Denk hierbij aan lid commissie Commerciele Zaken, onderhoud gebouwen, acties, enz.

Binnen het bestuur was dit gegeven al enige maanden bekend en is al gesproken over mogelijke kandidaat-opvolgers.  Uiteraard gaat het bestuur hier de komende tijd nadrukkelijk mee verder en zodra hierover nieuws te melden is, zal dit ook bekend worden gemaakt.

Wij meenden er als bestuur goed aan te doen deze ontwikkelingen via deze route met alle belangstellenden te delen.

 

Het Bestuur.

 

Vrijwilligers voor de cantine gezocht !!

 

Het aantal cantinemedewerkers is momenteel aan de krappe kant, 
zodat we er graag enkele mensen bij willen hebben voor het 
verrichten van bardiensten, het coordineren van de barbezettings-
indeling en wellicht nog andere mogelijkheden.


Zowel jongeren als ouderen zijn van harte welkom.


Voor bardienstwerk en evt. invalwerk in de keuken tijdens wedstrijd-
dagen (als de vaste krachten door omstandigheden niet beschikbaar 
zouden zijn) ontvang je een reguliere vrijwilligersvergoeding.


Indien je belangstelling hebt, dan graag contact opnemen met 
Hans Brinkman, zodat we een en ander kunnen bespreken en kunnen 
bekijken of je het iets vindt.
Contactgegevens 06-20693895 of  via han.brinkman@planet.nl.

 

Het Bestuur.